Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie o nazwie „Od-Do” zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 1. Podejmowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zdrowemu stylowi życia.
 2. Przyczynianie się do zapobiegania dysfunkcjom: w tym uzależnieniom i przemocy, a także bezrobociu i wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 3. Wyrównywanie szans życiowych osób wzrastających w rodzinach dysfunkcyjnych, w tym ofiar przemocy.
 4. Profilaktykę ryzykownych zachowań.
 5. Resocjalizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 6. Wspieranie konstruktywnych wzorców życia rodzinnego i społecznego.

§2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. tworzenie i realizację programów integracji społecznej i zawodowej, w tym profilaktycznych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rozwojowych, szkoleniowych, edukację społeczną, pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz poradnictwo psychologiczne i zawodowe:
  • dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, nauczycieli i rodziców,
  • dla młodzieży i dorosłych biorących udział w programach Stowarzyszenia;
 2. szkolenia różnych grup zawodowych i społecznych współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
 3. współpracę z osobami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia w kraju i za granicą w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń;
 4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
 5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną rekreacyjną i towarzyską;
 6. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.

§8.

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§9.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. może wykazać się doświadczeniem bądź dorobkiem w zakresie celów Stowarzyszenia;
 2. oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§11.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12.

 1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska
  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  6. regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  4. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  6. korzystać nieodpłatnie ż urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  7. korzystać z innych możliwością jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§13.

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi! poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejniuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2-7.

§14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. śmierć członka.

§15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat i jest odnawialna,

§18.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§19.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy łub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych jednostek organizacyjnych,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§20.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd składa się z Prezesa, 1 do 2 Wiceprezesów, Skarbnika i do 2 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 5-łetnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia
  5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  6. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§21.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§22.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§23.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie pozyskuje dotacje wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§24.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.